استامی پراید

حشره کش سیستمیک با فعالیت سیستمیک و تاثیر تماسی، گوارشی

  • استامی پراید جزء حشره کشهاي شبه نيکوتيني بوده که داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي باشد
  • اين ترکيب بصورت پودر قابل حل در آّب براي مبارزه با اکثر آفات مکنده و لاروها استفاده مي شود.
  • بعلت فشار بخار بالا حالت تدخيني خوبي داشته و روي آفات خاکزي اثر خوبي دارد.
  • داراي اثر خاصيت حشره کشي با سرعت عمل بالا ولي سميت کم براي پستانداران مي باشد.
  • استامي پرايد در مقابل نور خورشيد به سرعت تجزيه مي شود.
  • دز مصرفي استامی پراید بسيار کم بوده و با اين دز مصرف روي زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان و شکارگر نيز کم خطر است.
  • اين ترکيب با وجود اينکه در آب قابل حل مي باشد، چربي دوست نيز است. چربي دوست بودن اين ترکيب به آن خاصيت نفوذ به لايه موم (wax layer) سطح برگ را مي دهد و حلاليت در آب نيز اجازه جريان در شيرۀ گياه و سيستم آوندي براي سيستميک بودن را فراهم مي کند. لذا بدين صورت اثر شويندگي باران پس از محلولپاشي، تاثير کاهندۀ زيادي بر کارايي سم ندارد(عموماً ۸ -۴ ساعت ).

موارد مصرف:

  1. کرم سیب و مینوز لکه گرد ( ۵/. در هزار)
  2. پسیل پسته (۲۵/۰-۲/. در هزار)
  3. بالشتک مرکبات (۵/۰ در هزار)