ایندوکساکارب

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC

گروه: Oxidixine
ماده موثره: ۱۵۰ گرم در لیتر
نحوه ﻋﻤﻞ: اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ از ﮔﺮوه اﻛﺴﺎدﻳﺎزﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺟﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ را در آﻛﺴﻮن ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و از ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب ﺣﺸﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺞ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ.

 

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
پنبه کرم قوزه ۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت
نخود کرم پیله خوار نخود ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار
سیب کرم سیب ۴۵/۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺰار ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮم ﺳﻴﺐ (در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻧﺴﻞ اول ﻛﺮم ﺳﻴﺐ)