بذر هندوانه هیبرید پروکسیما

تیپ کریمسون سوئیت با عملکرد بالا

رقم متوسط رس با عملکرد بالا

بوته قوی با پوشش برگی مناسب

گوشت میوه ترد و شیرین به رنگ قرمز خوش رنگ، وزن متوسط ۱۲-۱۰ کیلوگرم، بدون رگه های فیبری

پوست سبز تیره با نوارهای مشخص و ضخامت مناسب جهت صادرات

تحمل نسبی به بیماری های پژمردگی فوزاریومی، آنتراکنوز