تبکونازول

تبکونازول Tebuconazole 25% EW
گروه: Triazole
ماده موثره: ۲۵۰ گرم تبوکونازول در لیتر
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف: تبوکونازول قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده می باشد. این قارچ کش به صورت محلول پاشی جهت کنترل زنگ زرد و سیاهک هندی گندم مورداستفاده قرار می گیرد.

نام محصول نام بیماری مقدار مصرف
گندم زنگ زرد سیاهک هندی ۱ لیتر در هکتار