خیار گلخانه ای پروین

خیار گلخانه ای پروین
Parvin F1
Royal Crown Seeds (هلند) ۵۰۰ عددی
خصوصیات ظاهری:

  • طول میوه ۱۸ -۱۶ سانتی متر
  • شیاردار با خطوط مشخص

خصوصیات رقم:

  • مناسب کشت پائیزه و بهاره
  • بوته قوی با عملکرد بالا
  • یک تا دو میوه در هر بند

مقاومت گیاه:

  • متحمل به بیماری سفیدک پودری (Powdery Mildow) و ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)