دی کلرووس

دی کلرووس Dichlorvos 50% EC
گروه: Organophosphate
ماده موثره: ۵۰۰ گرم در لیتر
نحوه اثر: مهار کننده آنزیم استیل کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات می باشد.
موارد مصرف: دی کلرووس حشره کشی غیر سیستمیک از گروه ارگانوفسفره می باشد که با خاصیت تماسی، گوارشی و تدخینی و نفوذی طیف وسیعی از آفات را دربسیاری از محصولات زراعی وباغی کنترل می¬کند.
ملاحظات: از اختلاط این سم با ترکیبات قلیایی اجتناب شود. از کاربرد آفت کش¬های دیگر به خصوص فرمولاسیون های گوگرددار یک روز قبل و بعد سمپاشی با این حشره کش خودداری شود. سمپاشی روی خیار نباید به طور مستقیم صورت گیرد و پیشنهاد می¬شود بین ردیف ها سمپاشی شود. سم پاشی خیار در مرحله گلدهی می تواند منجر به ریزش گل و میوه شود. دی کلرووس بر روی رز و بعضی از انواع گل های داووی خاصیت گیاه سوزی دارد.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
درختان میوه شته، تریپس، سفید بالک ۱ تا ۲ د رهزار
چایکاری و صیفی جات ۵/۰تا ۱ د رهزار
سبزیکاری ۵/۱تا ۲ د رهزار
گلخانه ها برای هر ۱۰۰ متر فضای گلخانه ۸ سی سی سم کافی می باشد