سایپرمترین

سایپرمترین Cypermetrin 40% EC
گروه: Pyrethroid
ماده موثره: ۴۰۰ گرم در لیتر
نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده و سبب اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد.
موارد مصرف: سایپرمترین حشره کشی تماسی، گوارشی و غیر سیستمیک است و دارای خاصیت ابقایی (دوام طولانی) روی گیاهان سمپاشی شده می باشد. این حشره کش علیه آفات برگخوار سیب و پنبه ، همچنین علیه حشرات خانگی و بهداشتی به کار گرفته می شود.
برای محصولات زراعی هر ۱۰ تا ۱۴ روز، تکرار سمپاشی مورد نیاز است. برای سفید بالک و دیگر آفات گلخانه ای می توان فواصل بین سمپاشی را کوتاه کرد. تاثیر این سم به میزان پوشش سمپاش بستگی دارد. بنابراین با افزایش تراکم گیاه، حجم محلول مصرفی افزایش می یابد.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
سیب آفات برگخوار ۷۵ میلی لیتر در هزار لیتر آب
پنبه ۱۷۵ میلی لیتر در هکتار