سولفوسولفورون

سولفوسولفورون Sulfosulfuron 75% WG
گروه: Sulfonylurea
ماده موثره: ۷۵۰ گرم بر کیلوگرم
نحوه اثر: اختلال در سنتز آمینو اسید، ممانعت از تقسیم سلولی و رشد علف هرز
موارد مصرف: علف کشی سیستمیک و انتخابی می باشد که جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و بایک برگ مزارع گندم مورد استفاده قرار می¬گرد.
زمان مصرف:
بهترین زمان مصرف از مرحله ۲-۵ برگی علف های هرز ( یامرحله دو برگی گندم تا تشکیل دومین میانگره) می باشد.
ملاحظات:
از کاشت چغندرقند، آفتابگردان و سورگوم در فصل بعد در مزراعه اجتناب شود. جو و یولاف زراعی به این علف کش حساس هستند.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
گندم علف های هرز پهن برگ و باریک برگ ۶/۲۶ گرم در هکتار (به همراه یک لیتر در هکتار سورفاکتانت غیر یونی)