فلفل دلمه ای ستاره

فلفل دلمه ای ستاره
F1 Setareh
Royal Crown Seeds (هلند) ۵۰۰ عددی
خصوصیات ظاهری:

  • میوه بلوکی شکل، دارای چهار لوب کامل و دیواره ضخیم
  • میوه به رنگ سبز براق و قرمز بازارپسند (در مرحله رسیدگی کامل)
  • گیاهی نیمه بلند (۷۱-۶۱ سانتیمتر) با پوشش گیاهی مناسب

خصوصیات رقم:

  • مناسب جهت کشت در فضای باز
  • عملکرد بالا
  • کیفیت قابل رقابت با ارقام گلخانه ای
  • مناسب جهت کشت بهاره و پائیزه

مقاومت گیاه:

  • متحمل در برابر ویروس موزائیک توتون(TMV)