فنوکساپروپ پی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل + ایمن کننده مفن پایردی اتیل Fenoxaprop-P-ethyl + Mefenpyr- diethyl 7/5%EW

گروه: Aryloxyphenoxypropionate
ماده موثره: ۷۵ گرم در لیتر
نحوه اثر: این علف کش از طریق برگ و شاخ گیاه جذب شده و با مهار انزیم استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز و ممانعت از تولید اسیدهای چرب، از رشد بافت های مریستمی جلوگیری می¬کند. تاثیر آن به صورت پژمردگی، توقف رشد و در نهایت مرگ گیاه ظاهر می شود.
موارد مصرف: فتوکساپروپ پی اتیل عف کش سیستمیک، انتخابی و تماسی می باشد که برای از بین بردن علف های هرز باریک برگ در مزراع گندم و جو به کار می رود.
زمان کاربرد: بهترین زمان سمپاشی در مرحله پنجه زنی گندم و یا پس از رویش علف هرزدر مرحله ۱-۲ برگی شدن تا تشکیل گره دوم می باشد. مرحله دوم سمپاشی می تواند بعد از سمپاشی پاییزه و در بهار در زمان مشاهده طیف دوم جوانه زنی علف های هرز صورت گیرد.
محدودیت مصرف: این علف کشدر کنترل چچم از سایر باریک برگ کش ها ضعیف تر عمل می¬کند. کاربرد این علف کش در مزراع در شرایط تنش زای تغذیه، خشکی، غرقاب و خاک فشرده توصیه نمی شود. سمپاشی در روزهای گرم و یا بسیار سرد توصیه نمی شود.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
گندم و جو علف های هرز باریک برگ ۸/۰تا ۱ لیتر در هکتار