فن والریت

فن والریت Fenvalerate 20%EC
گروه: Pyrethroid
ماده موثره: ۲۰۰ گرم بر لیتر
نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده و سبب اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد.
موارد مصرف: فن والریت حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با کمی خاصیت کنه کشی می باشد که پس از مصرف سبب عدم تعادل در حرکت آفت و در نتیجه تشنج و مرگ آن می گردد.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
چغندرقند پرودنیا ۱ لیتر در هکتار
درختان میوه مینوز لکه گرد ۵/۰ در هزار