فن پروپاترین

فن پروپاترین Fenpropathrin 10% EC

گروه: Pyrethroid
ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر
نحوه اثر: ایجاد اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی
موارد مصرف: فن پروپاترین حشره کش و کنه کشی با نحوه اثر تماسی و گوارشی است که روی کنه های متحرک موثر بوده و سبب کاهش اعمال حیاتی و نهایتاً مرگ آن ها می گردد. این سم دارای اثر ضربه ای بسیار قوی روی حشرات و کنه ها بوده علاوه بر خاصیت کشندگی دارای اثر دورکنندگی نیز می باشد.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
درختان میوه سردسیری کنه قرمز اروپایی ۲ در هزار