هالوکسی فوپ آر متیل

هالوکسی فوپ آر متیل Haloxyfop-R-methyl 10.8 %EC

گروه: Aryloxyphenoxypropionate
ماده موثره: ۱۰۸ گرم در لیتر
نحوه اثر:
این علف کش از طریق شاخ و برگ جذب شده و با مهار آنزیم استیل کو آنزیم-آ-کربوکسیلاز و ممانعت از تولید اسیدهای چرب، از رشد بافت های مریستمی جلوگیری می کند. تاثیر آن به صورت پژمردگی، توقف رشد و در نهایت مرگ گیاه ظاهر می شود.
موارد مصرف: علف کشی سیتمیک و انتخابی است که برای کنترل پس از رویش علف های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند، کلزا و پیاز به کار می رود.

نوع محصول نوع علف هرز مقدار مصرف زمان مصرف
چغندرقند اغلب علف های هرز ۱-۷۵/۰ لیتر در هکتار مرحله ۲-۵ برگی علف های هرز
پیاز ۷۵/۰-۶/۰ لیتر در هکتار
کلزا ۷۵/۰-۵/۰ لیتر در هکتار