هگزی تیازوکس

هگزی تیازوکس Hexythiazox 10%EC

گروه: Mite Growth Inhibitor (Isothiszolin)
ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر
کلاس خطر : U(سمیت حاد ندارد)
موارد مصرف: کنه کشی غیر سیستمیگ، تماسی و گوارشی از گروه شیمیایی ایزوتیازولین (بازدارنده رشد کنه) می باشد. این کنه کش اثر کشندگی زیادی بر تخم، لارو و نمف کنه ها دارد. در ضمن دارای کمی خاصیت نفوذی از سطح برگ می باشد.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
مرکبات کنه قرمز ۵۰۰-۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب

با اختلاط ده لیتر دوغن در اواخر زمستان