پاراکوات

علف کشی غیر انتخابی تماسی که به وسیله شاخ و برگ جذب شده و قادر به حرکت جابه جایی در آوندهای چوبی می باشد.

علایم تاثیر در گیاه : پژمردگی، سوختگی و خشک شدن بافت در تماس با سم در عرض چند ساعت.

موارد و مقدار مصرف :

  • برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و باریک برگ درختان میوه هسته دار، دانه دار و مرکبات به مقدار ۵-۳ لیتر در هکتار زمانی که ارتفاع علف ها ۱۵-۱۰ سانتی متر می باشد.
  • علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع نیشکر به مقدار ۵-۳ لیتر در هکتار و یا محلول ۱%
  • علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزراع سیب زمینی به مقدار ۳ لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی
  • سس یونجه، شبدر و اسپرس به مقدار ۵-۳ لیتر در هکتار پس از رویش سس