پنکونازول

پنکونازول Penconazol 20%EW
گروه: Triazole
ماده موثره: ۲۰۰ گرم پنکونازول در لیتر
نحوه اثر: پنکونازول با ممانعت از بیوسنتز ارگوسترول، سبب جلوگیری از رشد قارچ عامل بیماری می¬گردد.
موارد مصرف: : ﭘﻨﻜﻮﻧﺎزول ﻗﺎرچﻛﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ، ﺑﺎ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻣﻌﺎﻟﺞ از ﮔﺮوه ﺗﺮي آزولﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎرچﻛﺶ در اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻔﻴﺪك ﺳﻄﺤﻲ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﭘﻨﻜﻮﻧﺎزول از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮگﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﻨﻜﻮﻧﺎزول ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ارﮔﻮﺳﺘﺮول ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
موارد مصرف:

نام محصول نام بیماری میزان مصرف
انگور سفیدک سطحی ۱۲۵/۰در هزار