کلرپیریفوس

کلرپیریفوس Chlorpyrifos 40.8% EC
گروه: Organophosphate
ماده موثره: ۴۰۸ گرم در لیتر
نحوه اثر: از طریق مهار آنزیم کولین استراز موجب اختلال در سیستم عصبی جشره می شود.
موارد مصرف: کلرپیریفوس حشره کشی غیر سیستمیک از گروه ارگانوفسفره است که با نحوه اثر تماسی، گوارشی، تنفسی و کمی خاصیت کنه کشی طیف وسیعی از آفات مکنده و جونده را کنترل می نماید. ماده موثره در لایه های واکسی بافت های گیاهی نفوذ کرده ولی به صورت سیستمیک عمل نمی کند.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
مرکبات انواع شپشک ها ، سپردارها ۲-۵/۱ در هزار
درختان میوه سردسیری انواع شپشک ها ۵/۱-۲ در هزار
سویا مینوز برگ ۵/۲-۲ در هزار