کلودینافوپ پروپارژیل

کلودینافوپ پروپارژیل Clodinafop propargyl 8% EC

گروه: Aryloxyphenoxypropionate
ماده موثره: ۸۰ گرم در لیتر
نحوه اثر: اختلال در سنتز اسیدهای چرب
موارد مصرف: کلودینافوپ پروپارژیل علف کشی سیستمیک و انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات می باشد که به صورت پس رویشی برای کنترل علف ها ی هرز کشیده برگ یک ساله مزراع گندم به کار می رود. مکانیسم اثر این علف کش از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و در نتیجه اختلال در سنتز اسیدهای چرب می باشد.
زمان کاربرد: زمان مصرف این علف کش با توجه به نوع علف هرز و مرحله رویشی آن ها (حداکثر تا پایان پنجه زنی گندم) باید صورت گیرد.
ملاحظات: از مصرف این سم در مزارع جو اکیدً خودداری شود. این سم قابلیت اختلاط با توفوردی را ندارد. توفوردی نباید یک روز قبل یا هفت روز بعد از مصرف این علفکش به کار برده شود.

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
گندم علف های هرز باریک برگ یک ساله (یولاف وحشی، عل خونی، چچک، دم رئباهی) ۸/۰- ۶/۰ لیتردرهکتار