گلایفوزیت

گلایفوزیت Glyphosate 41%SL
گروه: Glycine derivative
ماده موثره: ۴۱۰ گرم در لیتر
نحوه اثر: اختلال در سنتز اسیدهای امینه و فعالیت های آنزیمی گیاه
موارد مصرف: گلافوزیت علف کش عمومی و سیستمیک بوده که برای از بین بردن علف های هرز یک ساله و چند ساله در باغات درختان میوه و مزارع نیشکر به کار می رود. چند روز پس از مصرف گلایفوزیت علائم به صورت توقف رشد، پژمردگی تدریجی، زرد شدن برگ ها و در نهایت مرگ گیاه ظاهر می شود.
زمان کاربرد: بهترین زمان مصرف در علف های هزر چند ساله باریک برگ مرحله ۴ تا ۵ برکی و علف های هرز پهن برگ از زمان دو برگی تا گلدهی می باشد. درصورت نیاز سمپاشی تکرار گردد.
محدودیت های مصرف: از کاربرد گلایفوزیت بر روی شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداری شود. در صورت وقوع بارندگی تا ۶ ساعت پس از سمپاشی عملیات سمپاشی تکرار گردد.

نام محصول نوع علف هرز میزان مصرف
درختان میوه علف های هرز یکساله ۴ تا ۱۲ لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف هرز (مرحله گلدهی)
مزارع نیشکر غلظت ۱ تا ۲ درصدبعد از رویش علف های هرز به صورت لکه ای