پروفنفوس

حشره کش پروفنوفوس  Profenofos

  • حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در بسیاری از محصولات زراعی کنترل می کند.
  • پروفنوفوس تاثیر طولانی مدت در کنترل آفت دارد.
  • قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات می باشد.
  • کنترل حشراتی مانند مینوز به دلیل قدرت بالای نفوذ حشره کش درون بافت های گیاهی

مكانيسم اثر:حشره کش پروفنوفوس Profenofos  حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در بسیاری از محصولات زراعی کنترل می کند.  پروفنوفوس تاثیر طولانی مدت در کنترل آفت دارد.  قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات می باشد.  کنترل حشراتی مانند مینوز به دلیل قدرت بالای نفوذ حشره کش درون بافت های گیاهی مكانيسم اثر: اين تركيب دارای خاصيت نفوذی‌ بوده و قادر به حركت از سطح برگ به پشت برگ می باشد. لذا آفات فعال در زير برگها كه معمولا از اثرات سم مصون می ماند با اين حشره كش به راحتی كنترل می شوند. نحوه تاثیر: پروفنوفوس با مهار آنزیم استیل کولین استراز، سبب تجمع استیل کولین در محل سیناپس می شود و در نتیجه تحریک عصبی به طور مستمر ادامه پیدا می کند. اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره موجب مرگ آن می گردد. موارد و مقدار مصرف: روی کرم غوزه پنبه به مقدار 2 لیتر در هکتار دوره کارنس : 14 روز
اين تركيب دارای خاصيت نفوذی‌ بوده و قادر به حركت از سطح برگ به پشت برگ می باشد. لذا آفات فعال در زير برگها كه معمولا از اثرات سم مصون می ماند با اين حشره كش به راحتی كنترل می شوند.

نحوه تاثیر:

پروفنوفوس با مهار آنزیم استیل کولین استراز، سبب تجمع استیل کولین در محل سیناپس می شود و در نتیجه تحریک عصبی به طور مستمر ادامه پیدا می کند. اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره موجب مرگ آن می گردد.

موارد و مقدار مصرف:

روی کرم غوزه پنبه به مقدار ۲ لیتر در هکتار

دوره کارنس : ۱۴ روز