نیکوسولفورون

نیکوسولفورون

%۴ سوسپانسیون روغنی

علفکش انتخابی، سیستمیک و پس رویشی ذرت

نیکوسولفورون علفکشی سیستمیک و انتخابی از گروه سولفونیل اوره می باشد که دارای اثر پس رویشی بر روی علف های هرز باریک برگ است. این علفکش از طریق برگ و ریشه جذب شده و در نقاط مریستمیک گیاه مانع از کارکرد آنزیم استولاکتیت سینتاز می شود که منجر به مرگ گیاهان حساس می شود.

موارد مصرف:

علف های هرز باریک برگ ذرت دانه ای به مقدار ۲ لیتر در هکتار و در مرحله ۲ تا ۶ برگی ذرت