سولفور

سولفور

گوگرد گرانول ۸۰%  قابل اختلاط با آب

قارچ کشی معدنی دارای اثر تماسی، غیر سیستمیک با فعالیت پیشگیری کننده

کنترل کننده سفیدک پودری- کنه های نباتی- تامین نیاز غذایی گیاه و اصلاح خاک

مکانیسم اثر:

سولفور چندین نقطه اثر بیوشیمیایی دارد. مهم ترین اثر گوگرد، اختلال در تنفس سلولی است. اختلال در زنجیره انتقال الکترون، تغییر ساختمان طبیعی پروتئین ها و تشکیل کلات با عناصر سنگین در داخل سلول های قارچ از دیگر مکانیسم های اثر می باشد.

محصول بیماری عامل بیماری میزان مصرف توضیحات
طیف وسیعی از محصولات سفیدک سطحی Erysiphales بسته به نوع محصول ۵/۱ تا ۴ در هزار یا ۵/۲ تا ۵ کیلوگرم در هکتار

 

در حرارت های بالای ۳۲ درجه سانتیگراد استفاده نشود.

دوره کارنس (فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت): حداقل ۱۵-۱۰ روز است.