محصولات

ذرت جتا

رقم جتا (JETA) محصول: آمریکا هیبیرید سینگل کراس، دانه ای-علوفه ای FAO 640، متوسط رس، دوره رسیدگی: ۱۳۰-۱۲۵ روز. ارتفاع... توضیحات

ذرت کنسور

رقم کنسور (KONSUR) محصول: آمریکا هیبیرید سینگل کراس، دانه ای-علوفه ای FAO 630، متوسط رس، دوره رسیدگی: ۱۳۰-۱۲۵ روز. ارتفاع... توضیحات

ذرت کوردونا

رقم کوردونا (KORDUNA) محصول : آمریکا هیبیرید سینگل کراس، دانه ای-علوفه ای FAO 650،  متوسط رس،  دوره رسیدگی: ۱۳۳-۱۲۷ روز.... توضیحات

کوپر اکسی کلراید

قارچ‌کش حفاظتی کوپر اکسی کلراید قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی می باشد... توضیحات

گلایفوزیت

گلایفوزیت Glyphosate 41%SL گروه: Glycine derivative ماده موثره: ۴۱۰ گرم در لیتر نحوه اثر: اختلال در سنتز اسیدهای امینه و... توضیحات

فنوکساپروپ پی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل + ایمن کننده مفن پایردی اتیل Fenoxaprop-P-ethyl + Mefenpyr- diethyl 7/5%EW گروه: Aryloxyphenoxypropionate ماده موثره: ۷۵ گرم... توضیحات

سولفوسولفورون

سولفوسولفورون Sulfosulfuron 75% WG گروه: Sulfonylurea ماده موثره: ۷۵۰ گرم بر کیلوگرم نحوه اثر: اختلال در سنتز آمینو اسید، ممانعت... توضیحات

تري بنورون – متيل

تري بنورون- متيل Tribenuron-methyl 75%DF گروه: Sulfonylurea ماده موثره: ۷۵۰ گرم بر کیلوگرم نحوه اثر: ممانعت از تقسیم سلولی بواسطه... توضیحات