حشره کش ها و کنه کش ها

هگزی تیازوکس

هگزی تیازوکس Hexythiazox 10%EC گروه: Mite Growth Inhibitor (Isothiszolin) ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر کلاس خطر : U(سمیت حاد... توضیحات

ورتیمک

ورتیمک Vertimec 18EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم آبامکتین در لیتر نحوه اثر: با تشدید فعالیت گاما آمینوبوتیریک اسید... توضیحات

متاسیستوکس

متاسیستوکس- آر Matasystox-R 25% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۲۵۰ گرم در لیتر نحوه اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز در... توضیحات

کلرپیریفوس

کلرپیریفوس Chlorpyrifos 40.8% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۴۰۸ گرم در لیتر نحوه اثر: از طریق مهار آنزیم کولین استراز... توضیحات

کروزر

Cruiser 35% FS گروه: Neonicotinoides ماده موثره: ۳۵۰ گرم تیامتوکسام در هر لیتر نحوه اثر: با تاثیر وری گیرنده های... توضیحات

کاراته زئون

کاراته زئون Karate Zeon 10% CS گروه : Pyrethroid ماده موثره: ۱۰۰ گرم لامباداسی هالوترین در لیتر نحوه اثر: روی... توضیحات

فن والریت

فن والریت Fenvalerate 20%EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۰۰ گرم بر لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

فن پروپاترین

فن پروپاترین Fenpropathrin 10% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: ایجاد اختلال در کانال های... توضیحات

سایپرمترین

سایپرمترین Cypermetrin 40% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۴۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

دیازینون

دیازینون Diazinon 60%EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۶۰۰ گرم بر لیتر نحوه اثر: دیازینون با جلوگیری از فعالیت کولین استراز... توضیحات