آفت کش ها

سایپرمترین

سایپرمترین Cypermetrin 40% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۴۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

دیازینون

دیازینون Diazinon 60%EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۶۰۰ گرم بر لیتر نحوه اثر: دیازینون با جلوگیری از فعالیت کولین استراز... توضیحات

دی کلرووس

دی کلرووس Dichlorvos 50% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۵۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: مهار کننده آنزیم استیل کولین... توضیحات

دلتامترین

دلتامترین Deltamethrin 2.5% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۵۰ گرم در لیتر نحوه اثر: با ایجاد اختلال در کانال های... توضیحات

دسیس

Decis 2.5%EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۵ گرم دلتامترین بر لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده و... توضیحات

آکتارا

آکتارا Actara 25%WG گروه: Neonicotinoides نحوه اثر: روی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین در سیستم عصبی اثر گذاشته و با... توضیحات

آبامکتین

آبامکتین Abamectin 1.8% EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم در لیتر حشره کش و کنه کش با اثر تماسی... توضیحات

ایندوکساکارب

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC گروه: Oxidixine ماده موثره: ۱۵۰ گرم در لیتر نحوه ﻋﻤﻞ: اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ... توضیحات

ایمیداکلوپراید

ایمیداکلوپراید Imidaclopride 35%SC ماده موثره: Neonicotinoids نحوه اثر: روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر... توضیحات