محصولات

کاراته زئون

کاراته زئون Karate Zeon 10% CS گروه : Pyrethroid ماده موثره: ۱۰۰ گرم لامباداسی هالوترین در لیتر نحوه اثر: روی... توضیحات

فن والریت

فن والریت Fenvalerate 20%EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۰۰ گرم بر لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

فن پروپاترین

فن پروپاترین Fenpropathrin 10% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: ایجاد اختلال در کانال های... توضیحات

سایپرمترین

سایپرمترین Cypermetrin 40% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۴۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

دیازینون

دیازینون Diazinon 60%EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۶۰۰ گرم بر لیتر نحوه اثر: دیازینون با جلوگیری از فعالیت کولین استراز... توضیحات

دی کلرووس

دی کلرووس Dichlorvos 50% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۵۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: مهار کننده آنزیم استیل کولین... توضیحات

دلتامترین

دلتامترین Deltamethrin 2.5% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۵۰ گرم در لیتر نحوه اثر: با ایجاد اختلال در کانال های... توضیحات

دسیس

Decis 2.5%EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۵ گرم دلتامترین بر لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده و... توضیحات

آکتارا

آکتارا Actara 25%WG گروه: Neonicotinoides نحوه اثر: روی گیرنده های نیکوتینی استیل کولین در سیستم عصبی اثر گذاشته و با... توضیحات

آبامکتین

آبامکتین Abamectin 1.8% EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم در لیتر حشره کش و کنه کش با اثر تماسی... توضیحات