حشره کش ها و کنه کش ها

استامی پراید

حشره کش سیستمیک با فعالیت سیستمیک و تاثیر تماسی، گوارشی استامی پراید جزء حشره کشهاي شبه نيکوتيني بوده که داراي... توضیحات

پیریدابن

آفت کش پیریدابن پیریدابن کنه کش ,حشره غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و خاصیت ضربه ای و دوام... توضیحات

پروفنفوس

حشره کش پروفنوفوس  Profenofos حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی... توضیحات

هگزی تیازوکس

هگزی تیازوکس Hexythiazox 10%EC گروه: Mite Growth Inhibitor (Isothiszolin) ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر کلاس خطر : U(سمیت حاد... توضیحات

ورتیمک

ورتیمک Vertimec 18EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم آبامکتین در لیتر نحوه اثر: با تشدید فعالیت گاما آمینوبوتیریک اسید... توضیحات

کلرپیریفوس

کلرپیریفوس Chlorpyrifos 40.8% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۴۰۸ گرم در لیتر نحوه اثر: از طریق مهار آنزیم کولین استراز... توضیحات

فن والریت

فن والریت Fenvalerate 20%EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۲۰۰ گرم بر لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

فن پروپاترین

فن پروپاترین Fenpropathrin 10% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: ایجاد اختلال در کانال های... توضیحات

سایپرمترین

سایپرمترین Cypermetrin 40% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۴۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

دی کلرووس

دی کلرووس Dichlorvos 50% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۵۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: مهار کننده آنزیم استیل کولین... توضیحات

آبامکتین

آبامکتین Abamectin 1.8% EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم در لیتر حشره کش و کنه کش با اثر تماسی... توضیحات

ایندوکساکارب

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC گروه: Oxidixine ماده موثره: ۱۵۰ گرم در لیتر نحوه ﻋﻤﻞ: اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ... توضیحات