آفت کش ها

آبامکتین

آبامکتین Abamectin 1.8% EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم در لیتر حشره کش و کنه کش با اثر تماسی... توضیحات

ایندوکساکارب

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC گروه: Oxidixine ماده موثره: ۱۵۰ گرم در لیتر نحوه ﻋﻤﻞ: اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ... توضیحات