محصولات

فن پروپاترین

فن پروپاترین Fenpropathrin 10% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۱۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: ایجاد اختلال در کانال های... توضیحات

سایپرمترین

سایپرمترین Cypermetrin 40% EC گروه: Pyrethroid ماده موثره: ۴۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: روی سیستم عصبی حشرات اثر کرده... توضیحات

دی کلرووس

دی کلرووس Dichlorvos 50% EC گروه: Organophosphate ماده موثره: ۵۰۰ گرم در لیتر نحوه اثر: مهار کننده آنزیم استیل کولین... توضیحات

آبامکتین

آبامکتین Abamectin 1.8% EC گروه: Avermectin ماده موثره: ۱۸ گرم در لیتر حشره کش و کنه کش با اثر تماسی... توضیحات

ایندوکساکارب

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC گروه: Oxidixine ماده موثره: ۱۵۰ گرم در لیتر نحوه ﻋﻤﻞ: اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻲ ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ... توضیحات

بی فول

B-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا كود بي فول (عنصري اصلي در رشد گياه) مایع ۱ لیتر حاوي بُر به ميزان... توضیحات

بورون

BORON محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود بورون (موثر در جوانه زني و گلدهي گياه) پودر قابل حل در آب ۱... توضیحات

آهن فیفول

Fe-Fol Ultra محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود فیفول (عامل سبزي و طراوت) میکروگرانول قابل حل در آب ۱ کیلوگرم حاوی... توضیحات

آهن فروفول

Fero-Fol محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود فروفول (برای شادابی و سبزینگی) میکروگرانول قابل حل در آب ۱ کیلوگرم حاوی %۶... توضیحات

آلگار

ALGAR                محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود آلگار مایع                                    ۱ لیتر میزان مواد تشکیل دهنده بر حسب درصد... توضیحات

اهن ترانس پلکس

Trans-Plex Fe               محصول شركت تراگوسا- اسپانیا کود آهن ترانس پلکس (نسل جدید کودها با قابلیت جذب بالا) مایع             ... توضیحات